FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

TEX-STA SPÓŁKA JAWNA J.M.STASIAK

z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim,
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul.Brużyczka Mała 49

NIP: 726 037 96 61, REGON: 471027882, nr KRS 0000087049

w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 : Gospodarka, innowacyjność , przedsiębiorczość; Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw zrealizowała projekt pod nazwą:
„Zwiększenie konkurencyjności firmy „Tex-sta” na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Numer umowy UDA-RPLD.03.02.00-00-227/10-00